WSTĘP

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) zawiera informacje odnośnie przetwarzania przez administratora danych, określonego poniżej Twoich danych osobowych, jak również wykorzystywanie plików cookies.

Przetwarzanie danych osobowych

W związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) na podstawie art. 13 RODO poniżej przedstawiamy Ci informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

I – Administrator:

Administratorem Twoich danych jest zgoda.net sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Efraima Schroegera 28, 01-822 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000536149, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, posługująca się numerem NIP: 527-272-65-70 oraz adresem e-mail it@zgoda.net (dalej zwana „ADO”).

II-Inspektor Ochrony Danych:

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail gdpr@zgoda.net.

III-Cele, kategorie Twoich danych i podstawy przetwarzania:

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który stanowi:

 1. zarządzanie Stroną,
 2. zapewnienie bezpieczeństwa Strony i innych użytkowników,
 3. prowadzenie analiz statystycznych,
 4. prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów lub usług ADO,
 5. przesyłanie newslettera o charakterze techniczno-marketingowym Użytkownikom, którzy zapisali się na niego poprzez formularz na Stronie, na podane przez Użytkowników adresy e-mail,
 6. spełnienie obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Ciebie o zagrożeniach dla Twojej prywatności.

Przetwarzane są Twoje następujące dane osobowe: dane identyfikujące komputer, tablet lub telefon komórkowy, numer IP, lokalizacja, odwiedzane strony internetowe (zainteresowania), a także adres e-mail (Użytkowników zapisanych na newsletter).

Dodatkowo po wyrażeniu przez Użytkownika zgody (tj. odznaczeniu stosownego checkbox’a) ADO przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu odpowiadania na wiadomości o dowolnej treści przesłane przez Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia obsługę zapytania. Przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników: imię, numer telefonu, adres e-mail, firma, dane identyfikujące komputer, tablet lub telefon komórkowy Użytkownika, adres IP, lokalizacja, ewentualnie inne dane osobowe podane z inicjatywy Użytkownika.

IV – Odbiorcy danych

Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom publicznym lub prywatnym jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W ramach swojej działalności spółka Zgoda.net sp. z o.o. powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim, które przetwarzają je w jej imieniu i nie używają ich do własnych celów. Podmioty te pochodzą z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub z innych krajów, które w sposób dostateczny chronią dane osobowe.

V – Okres przechowywania danych:

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez następujący czas:

 1. analiza Twojej aktywności na Stronie – do czasu utraty dla nas przydatności tych danych
 2. zarządzanie Stroną – do czasu utraty dla nas przydatności tych danych
 3. zapewnienie bezpieczeństwa Strony i użytkowników – do czasu utraty przydatności tych danych
 4. prowadzenie analiz statystycznych –  przez okres 30 dni od daty ich zebrania
 5. prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów lub usług ADO – do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu
 6. przesyłanie newslettera o charakterze techniczno-marketingowym – do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub stałego zaprzestania przesyłania newslettera
 7. spełnienie obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Ciebie o zagrożeniach dla Twojej prywatności –  do czasu upływu terminów przedawnienia
 8. zapytania przez formularz kontaktowy – przez czas niezbędny do obsługi zapytania.

VI – Przekazywanie danych do Państwa trzeciego:

Twoje dane nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII – Twoje prawa:

Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci prawo do:

 1. Dostępu do Twoich danych i kopii danych,
 2. Prawo do poprawy (sprostowania Twoich danych),
 3. Prawo do usunięcia danych – jeśli uważasz, że nie mamy prawa ich przetwarzać możesz żądać ich usunięcia,
 4. Prawo ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych do przechowywania jeśli uważasz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub ich przetwarzanie jest nielegalne, a nie chcesz żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń lub na czas stwierdzenia zasadności sprzeciwu,
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu – możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych, jeśli takie przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu administratora, a my zaprzestaniemy takiego przetwarzania. Możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do innych celów, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie sprzeciwu poprzez określenie co stanowi szczególną sytuację, z uwagi na którą składasz sprzeciw. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony jeśli wykażemy, że nasz uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Twojego roszczenia lub że Twoje dane są nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec Ciebie.
 6. Prawo do przenoszenia danych – prawo do przenoszenia danych dotyczy danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, które nam dostarczyłaś/dostarczyłeś na podstawie zgody lub umowy. Możesz je otrzymać w ustrukturowanym formacie np. xml, albo możemy je przesłać bezpośrednio do wskazanego administratora danych.
 7. Prawo do wniesienia skargi – jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub innego organu nadzorczego,
 8. W przypadku, gdy Twoje dane są przez nas przetwarzane na podstawie zgody, możesz cofnąć ją w każdej chwili, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania przez nas tych danych jeśli nie będzie istniała inna podstawa prawna dająca nam taką możliwość. Cofnięcie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
 9. Wniosek związany z wyżej wymienionymi uprawnieniami można zgłosić osobiście w siedzibie ADO, pocztą tradycyjną lub emailem na adres: gdpr@zgoda.net. Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie miesiąca od ich otrzymania przez ADO. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania wniosku przez ADO, ADO informuje osobę, której dane dotyczą, o przedłużeniu terminu i przyczynach opóźnienia.

VIII – Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa możemy wymagać od Ciebie podania nam Twoich danych. Wszystkie inne przypadki podania danych osobowych są dobrowolne.

IX – Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych:

Będziemy Twoje dane przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, ale nie będzie to wywoływać wobec Ciebie skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Wykonywane przez nas profilowanie pozwala nam ustalić Twoje zainteresowania w odniesieniu do świadczonych przez nas usług lub oferowanych produktów. Dzięki temu możemy tworzyć specjalnie dla Ciebie spersonalizowaną reklamę.

Pliki cookies

 1. Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej akceptujesz poprzez aktywację przycisku “Zgoda” umieszczenie przez stronę internetową na Twoim urządzeniu (np. komputerze, telefonie) plików cookies.
 2. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić czy na Twoim urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Jednakże usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej. Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies znajdziesz pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/.
 3. Pliki cookies umożliwiają korzystanie ze strony internetowej (bez nich by nie działała prawidłowo). Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (https://www.networkadvertising.org/) ADO przechowuje je przez okres do pięciu lat.
 4. Ponadto ADO wykorzystuje informacje zawarte w plikach cookies do celów analitycznych np. w celu liczenia liczby wejść na Stronę. Zawarte w nich informacje służą wyłącznie do celów statystycznych, a ADO nie wykorzystuje ich w celu identyfikacji Ciebie.